นครปฐม นครปฐม บางเลน หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม นครปฐม บางเลน หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม นครปฐม บางเลน หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม นครปฐม บางเลน หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 182706 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 152804

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานวางแผนการผลิต Planning

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานวางแผนการผลิต Planning

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1.ดำเนินการวางแผนผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2.ควบคุม วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3.บันทึกข้อมูล-เก็บข้อมูล ตรวจสอบเช็คสต็อก ดำเนินการขอซื้อวัตถุดิบ
4.วางแผนการทำงาน, พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนการตัดสินใจแก้ไข ปัญหาเบื้องต้นให้กับพนักงาน
5.ทบทวนและปรับปรุงการวางแผนการผลิตประจำวัน/ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน/ประจำปี
6.วางแผนประสานงานและควบคุมงานของหน่วยผลิต
7.ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 15/01/2564

เลขที่ประกาศ : 150556

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1.วิจัยและพัฒนาสินค้าเก่า โดยการหาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตสินค้า ทดลองสูตร และทดสอบ คุณภาพต่างๆตามข้อกำหนดรวมไปถึงการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
2. พัฒนาสินค้าเดิม ปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และต้นทุนสินค้าลดลง
3.จัดเตรียมตัวอย่างและปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
4. ควบคุมงานออกแบบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการใช้วัตถุดิบใหม่ บรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมการผลิตจริงสอดคล้องกับความสามารถของโรงงาน และ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 10/12/2563

เลขที่ประกาศ : 149099

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต Production Manager

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายผลิต Production Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. ควบคุมดูแลให้การดำเนินกิจกรรมด้านการวางแผน และ การผลิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ทบทวน และ อนุมัติ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสารวิธีการที่เกี่ยวข้องกับด้านการผลิต
3. ควบคุมดูแลให้การดำเนินกิจกรรมด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิเคราะห์หาความต้องการในการฝึกอบรม และจัดให้มีการฝึกอบรม
5. วางแผนการฝึกอบรม OJT ประจำปี
6. มีหน้าที่ส่งเสริมและร่วมมือพร้อมทั้งนำระบบคุณภาพไปปฏิบัติ
7. อนุมัติการจัดซื้ออุปกรณ์ของฝ่ายผลิต
8. กำหนดนโยบายด้านการดูแลบำรุงรักษา และ ซ่อมบำรุงเครื
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 19/11/2563

เลขที่ประกาศ : 148179

ตำแหน่งงานว่างQS Supervisor

ตำแหน่งงานว่างQS Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด
2. ตรวจทบทวนความต้องการของลูกค้า และจดบันทึกตั้งแต่เริ่มติดต่อก่อนที่จะมีคำสั่งซื้อและความเข้าใจของบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
3. ตรวจสอบขั้นตอนของการควบคุมการบันทึกคุณภาพให้ครบถ้วน ชัดเจน มีวิธีการ จัดเก็บ และทำดัชนีการจัดเก็บ(ที่เข้าถึง)การรักษา และการทำลาย
4. ตรวจสอบการควบคุมเอกสาร และข้อมูลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กรทั้งหมดให้อยู่ในระบบคุณภาพทุกหน่วยงาน มีบัญชีแสดงสถานะของเอกสาร นำเอกสา
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 06/11/2563

เลขที่ประกาศ : 148177

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ฟาร์มเกษตรอินทรีย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. สถานที่ปฎิบัติงาน จ.นครปฐม (ทำงาน จ.-ส.)
2. รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร เพื่อบริหารจัดการฟาร์มภายใต้ระบบงานคุณภาพ
3. ดูแลและเพาะปลูกพืชตามนโยบายของบริษัทฯ
4. จัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายของแปลงเพาะปลูก
5. ตรวจสอบและบันทึกความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรกลต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
6. ทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน preventive maintenance เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลเกษตรภานในฟาร์ม
7. ออกแบบหรือดัดแปลง เครื่องมืออุปกรณ์เกษตรให้เหมาะสมกับการใช้งาน
8. ติดต่อประสานงานเพื่อบริหารจัดการฟาร์มใ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 06/11/2563

เลขที่ประกาศ : 142343

ตำแหน่งงานว่างช่างช่วงล่าง

ตำแหน่งงานว่างช่างช่วงล่าง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1.ควบคุมการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านเคมี/จุลินทรย์ ของวัตถุดิบ/สินค้าระหว่างกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป ให้มีความแม่นยำ น่าเชื่อถือ
2.จัดทำเอกสาร Certificate of analysis (COA) สินค้า ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน
3.ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ใช้ภายในบริษัท
4.ประสานงานกับ Lab ภายนอกในการส่งตัวอย่างวัตถุดิบ/สินค้าวิเคราะห์ทั้งวิเคราะห์เป็นครั้งคราวและส่งตรวจวิเคราะห์ประจำปี โดยอ้างอิงข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลที่ได้รับส่งให้ผู้บังคับบัญชา
5.ตรวจสอบและขออนุมัติสั่งซื้อสารเคมี อ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 17/08/2563
เลขที่ประกาศ : 142289

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานอาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานอาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1.สรรหาพนักงานและปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2.งานอบรม ปฐมนิเทศ พนักงาน
3.ติดต่อหน่วยงานราชการ
4.งานสิ่งแวดล้อม งานความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
5.จัดทำค่าแรงค่าจ้างพนักงาน
6.ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน และชั่วโมง OT. ของพนักงาน
7.ดูแลการใช้น้ำบาดาล
8.ดูแลงานสวัสดิการต่างๆ
9.งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของบริษัท
10.งานประกันภัยรถยนต์ , พรบ , ภาษี
11.ดูแลควบคุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
13.งานเลขาผู้บริหาร
14.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 15/08/2563

เลขที่ประกาศ : 141855

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกบุคคล

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1.สรรหา พนักงานรายวัน
2.งานต่างด้าว , จัดทำเอกสารรายงานตัว 90 วัน ขึ้นทะเบียน เปลี่ยนนายจ้าง ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุ Pass sport และ ต่ออายุ Visa ของพนักงานให้ถูกต้องตามกฏหมาย
3.จัดทำค่าแรงค่าจ้าง
4.ตรวจสอบชั่วโมงทำงาน และชั่วโมง OT ของพนักงาน
5.จัดทำประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ
6.งานสวัสดิการต่างๆ
7.งานจัดซื้อของประจำโรงงาน
8.งานรับรองลูกค้าต่างๆ งานดูแลความเรียบร้อยสำนักงาน
9.ดูแล การเบิก-จ่าย ชุดยูนิฟอร์ม และเครื่องเขียนสำนักงาน
10.ดูแล การเบิก-จ่าย Spare part
11.ควบคุมดูแลงานพ่อบ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 08/08/2563

เลขที่ประกาศ : 141826

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกผลิต (Production Supervisor)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกผลิต (Production Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1.ควบคุมกระบวนการผลิต
-ตรวจความพร้อมของไลน์การผลิต สามารถเดินไลน์ผลิตได้ตามปกติ
-ตรวจวัตถุดิบที่ใช้ผลิต ต้องใช้วัตถุดิบที่ถูกต้องตามแผน
-ตรวจสอบความถูกต้องของบรรจุภัณฑ์
-ตรวจติดตามกำลังการผลิต ผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
2.ประสานงานแก้ไขปัญหาการผลิต
-ประสานงานกับหน่วยงานคุณภาพ เมื่อเกิดปัญหา
-ประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร ให้ใช้ได้ตามกำหนด
3.จัดทำเอกสารระบบที่เกี่ยวข้อง
4.ร่วมเป็นทีมงานระบบคุณภาพ ในการจัดทำเอกสาร ตรวจสอบพื้นที่ และประชุมทีมตามที่ได้รับมอบหมาย
5.ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 07/08/2563

เลขที่ประกาศ : 140560

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายบุคคล

ตำแหน่งงานว่างธุรการฝ่ายบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. ตรวจสอบ กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของ พ่อบ้าน แม่บ้าน และ รปภ.
2. เบิกจ่าย ยูนิฟอร์ม และ Spare part พร้อมทั้งตัด Stock ใน Excell
3. ตรวจบริเวณโดยรอบในส่วนงาน HR เรื่อง GMP กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเริ่มงาน
5. ติดประกาศแจ้ง หนังสือ เวียนต่างๆ
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 21/07/2563

เลขที่ประกาศ : 140559

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเด็กติดรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเด็กติดรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. ขึ้นและลง ส่งสินค้าขึ้นรถให้ตามใบงานในแต่ละวัน
2. ล้างและทำความสะอาดและบำรุงรักษารถขนส่งให้อยู่ในสภาพปกติ
3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 21/07/2563

เลขที่ประกาศ : 140553

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. ควบคุมตรวจสอบรายการรับ-เข้า และการจ่ายออกของวัตถุดิบ และสินค้าในคลัง
2. ควบคุมและตรวจเช็คความถูกต้องของตำแหน่งการจัดเก็บวัตถุดิบ และสินค้าคลังการผลิตในคลัง
3. รับเรื่องร้องเรียนประสานงาน และแก้ไขปัญหาเมื่อพบในขบวนการจัดเก็บและเบิก-จ่าย
4. ตรวจสอบและจัดเตรียมสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่งล่วงหน้า 1 วัน
5. ตรวสอบการเช็ค Stock ให้เป็นไปตามกำหนด และสรุปผลการตรวจเช็ค
6. จัดประชุมฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และทำการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา
7. ตรวจสอบ และจัดเตรียมอุปกรณ์การใช้งานใน
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 21/07/2563
เลขที่ประกาศ : 139205

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing

ตำแหน่งงานว่างOnline Marketing

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
-ดูแลตลาด SEO ตามที่ได้รับมอบหมาย
-ดูแลหน้าเว็บไซด์บริษัท
-ดูแล Social Media ทั้งหมด ของบริษัท ได้แก่ Facebook, Twitter, Instagram หรือ สื่อออนไลน์ประเภทอื่น ที่มีผลต่ออับดับของ Search Engine
-เขียนเนื้อหา ทำคลิปวิดีโอ หรือ ถ่ายภาพ เพื่อใช้เป็นสื่อในการลงโฆษณาบนออนไลน์
-ดูและ E-Market place ทั้งหมด ได้แก่ Lazada, Shopee, Inwshop, Alibaba และ E-market place อื่นๆ ในอนาคต
-รับผิดชอบในการวางแผนการตลาด เพื่อทำให้เกิดยอดขาย
-จัดทำ Artwork เพื่อการสื่อสารทางการตลาด
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/07/2563

เลขที่ประกาศ : 139195

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขนส่ง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
-รับผิดชอบการวางแผนขนส่งตามที่ได้รับมอบหมาย
-ประสานงานกับแผนกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
-ดูแลบำรุงรักษารถขนส่ง และตรวจสอบตามระยะเวลาที่กำหนด
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 01/07/2563

เลขที่ประกาศ : 133291

ตำแหน่งงานว่างHR.Supervisor

ตำแหน่งงานว่างHR.Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน 20000-35000

งานประจำ : 20000-35000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ
งานสรรหา คัดเลือก ประเมินผลงาน
งานคำนวณเงินเดือน ค่าแรงพนักงาน (Pay Roll)
งานอบรมพัฒนาบุคลากร
งานแรงงานต่างด้าว
งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
งานระบบความปลอดภัย
งานธุรการสำนักงาน
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 12/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132012

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - Human Resource Manager

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - Human Resource Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. กำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร
2. วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3. วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม
4. วางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งระยะสั้น และระยะยาว
5. กำหนดนโยบายด้านผลตอบแทน
6. พัฒนา/ทบทวนระบบการจ่ายผลตอบแทน
7. สำรวจเปรียบเทียบผลตอบแทนกับองค์การอื่น
8. กำหนดนโยบายด้านพนักงานสัมพันธ์
9. ทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับ
10. ประชุมร่วมกับตัวแทนพนักงานและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในองค์การ
11. วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
12. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 02/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132003

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกขายภายในประเทศ - Domestic Sales Supervisor

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกขายภายในประเทศ - Domestic Sales Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. ดูแลลูกค้าเก่า
2. หาลูกค้าใหม่และปิดการขาย
3. สร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
4. การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 02/03/2563

เลขที่ประกาศ : 132004

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกขายต่างประเทศ - Export Sales Supervisor

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกขายต่างประเทศ - Export Sales Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. Support the export sales team especially for document preparation such as issue quotation, invoice and sales contract.
2. Coordinate with production for export of product sample.
3. Perform month-end closing and run monthly report.
4. Support and prepare presentations.
5. Prepare monthly sales report and export shipment report for manager.
6. Coordinate with internal departments such as production, planning and logistics.
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 02/03/2563
เลขที่ประกาศ : 130273

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกจัดซื้อ (ทั่วไปและ spare part) - Purchase Supervisor

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกจัดซื้อ (ทั่วไปและ spare part) - Purchase Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1.พิจารณาและคัดเลือกผู้ขายโดยปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบคุณภาพ
2.สั่งซื้อสินค้าให้ตรงตามแผนการการสั่งซื้อ ทั้งในเรื่องของกำหนดวันเข้าของสินค้า คุณภาพของสินค้า
3. ติดตามผลการสั่งซื้อว่า supplier ได้รับใบสั่งซื้อหรือไม่และแจ้งกำหนดวันของเข้าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามดูสินค้าที่ทำการสั่งซื้อที่เข้ามาทุกครั้งตรวจดูความถูกต้องลักษณะของสินค้าตรงตามสเปคหรือไม่
5.ศึกษาหาข้อมูลของสินค้าใหม่เพื่อพูดคุยกับ Supplier ให้ไปในทางเดียวกันและเพื่อความเข้าใจเวลาพูดคุย
6.เช็คราคาการขึ้นลงของสินค้าทุกประเ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 17/02/2563

เลขที่ประกาศ : 129829

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกทรัพยากรบุคคล - Human Resources Supervisor

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกทรัพยากรบุคคล - Human Resources Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1.งานสรรหา พนักงานรายวัน
2.งานต่างด้าว , จัดทำเอกสารรายงานตัว 90 วัน ขึ้นทะเบียน เปลี่ยนนายจ้าง ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุ Pass sport และ ต่ออายุ Visa ของพนักงานให้ถูกต้องตามกฏหมาย
3.จัดทำค่าแรงค่าจ้าง พนักงานรายวัน
4.ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน และชั่วโมง OT. ของพนักงานรายวัน
5.ทำต้นทุนค่าแรงประจำวัน
6.จัดทำประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ
7.งานสวัสดิการต่างๆ
8.งานจัดซื้อของประจำโรงงาน
9.งานรับรองลูกค้าต่างๆ งานดูแลความเรียบร้อยสำนักงาน
10.ดูแล การเบิก-จ่าย ชุดยูนิฟอร์ม และเครื่องเขียนสำนักงาน

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 15/02/2563

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม