นครปฐม นครปฐม บางเลน หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ นครปฐม นครปฐม บางเลน หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
นครปฐม นครปฐม บางเลน หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ นครปฐม นครปฐม บางเลน หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด นครปฐม Ø
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 12527 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 133291

ตำแหน่งงานว่างHR.Supervisor

ตำแหน่งงานว่างHR.Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน 20000-35000

งานประจำ : 20000-35000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ
งานสรรหา คัดเลือก ประเมินผลงาน
งานคำนวณเงินเดือน ค่าแรงพนักงาน (Pay Roll)
งานอบรมพัฒนาบุคลากร
งานแรงงานต่างด้าว
งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
งานระบบความปลอดภัย
งานธุรการสำนักงาน
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132012

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - Human Resource Manager

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - Human Resource Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. กำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร
2. วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3. วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม
4. วางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งระยะสั้น และระยะยาว
5. กำหนดนโยบายด้านผลตอบแทน
6. พัฒนา/ทบทวนระบบการจ่ายผลตอบแทน
7. สำรวจเปรียบเทียบผลตอบแทนกับองค์การอื่น
8. กำหนดนโยบายด้านพนักงานสัมพันธ์
9. ทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับ
10. ประชุมร่วมกับตัวแทนพนักงานและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในองค์การ
11. วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
12. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132003

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกขายภายในประเทศ - Domestic Sales Supervisor

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกขายภายในประเทศ - Domestic Sales Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. ดูแลลูกค้าเก่า
2. หาลูกค้าใหม่และปิดการขาย
3. สร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
4. การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 132004

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกขายต่างประเทศ - Export Sales Supervisor

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกขายต่างประเทศ - Export Sales Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. Support the export sales team especially for document preparation such as issue quotation, invoice and sales contract.
2. Coordinate with production for export of product sample.
3. Perform month-end closing and run monthly report.
4. Support and prepare presentations.
5. Prepare monthly sales report and export shipment report for manager.
6. Coordinate with internal departments such as production, planning and logistics.
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 130273

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกจัดซื้อ (ทั่วไปและ spare part) - Purchase Supervisor

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกจัดซื้อ (ทั่วไปและ spare part) - Purchase Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1.พิจารณาและคัดเลือกผู้ขายโดยปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบคุณภาพ
2.สั่งซื้อสินค้าให้ตรงตามแผนการการสั่งซื้อ ทั้งในเรื่องของกำหนดวันเข้าของสินค้า คุณภาพของสินค้า
3. ติดตามผลการสั่งซื้อว่า supplier ได้รับใบสั่งซื้อหรือไม่และแจ้งกำหนดวันของเข้าแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามดูสินค้าที่ทำการสั่งซื้อที่เข้ามาทุกครั้งตรวจดูความถูกต้องลักษณะของสินค้าตรงตามสเปคหรือไม่
5.ศึกษาหาข้อมูลของสินค้าใหม่เพื่อพูดคุยกับ Supplier ให้ไปในทางเดียวกันและเพื่อความเข้าใจเวลาพูดคุย
6.เช็คราคาการขึ้นลงของสินค้าทุกประเ
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 129829

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกทรัพยากรบุคคล - Human Resources Supervisor

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกทรัพยากรบุคคล - Human Resources Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1.งานสรรหา พนักงานรายวัน
2.งานต่างด้าว , จัดทำเอกสารรายงานตัว 90 วัน ขึ้นทะเบียน เปลี่ยนนายจ้าง ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุ Pass sport และ ต่ออายุ Visa ของพนักงานให้ถูกต้องตามกฏหมาย
3.จัดทำค่าแรงค่าจ้าง พนักงานรายวัน
4.ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน และชั่วโมง OT. ของพนักงานรายวัน
5.ทำต้นทุนค่าแรงประจำวัน
6.จัดทำประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ
7.งานสวัสดิการต่างๆ
8.งานจัดซื้อของประจำโรงงาน
9.งานรับรองลูกค้าต่างๆ งานดูแลความเรียบร้อยสำนักงาน
10.ดูแล การเบิก-จ่าย ชุดยูนิฟอร์ม และเครื่องเขียนสำนักงาน

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 129830

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกคลังสินค้า Warehouse Supervisor (FG)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกคลังสินค้า Warehouse Supervisor (FG)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. รับผิดชอบการควบคุมแมลง และสัตว์พาหะนำโรค (Pest Control ) และงานด้าน GMP, ในพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป
2. ทำการเรียกสินค้าสำเร็จรูป เพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังตามความเหมาะสม การโอนสินค้าออก การรับคืน การส่งสินค้าเข้า
3. ควบคุมดูแลการจัดวาง หรือการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป ในคลังสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ
4. ตรวจเช็คความถูกต้องสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง เพื่อเปรียบเทียบ กับข้อมูลทางบัญชี (ERP) ทุกวันทำการ หรือตามความเหมาะสม พร้อมสรุปผลการดำเนินงานถึงปัญหา และอุปสรรค์จา
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128243

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
จัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในบริษัทฯ
สอบราคา เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรอง
ขอใบเสนอราคา ขออนุมัติสั่งซื้อ ออก PO
กำกับดูแลให้มีการจัดส่งตรงตามเวลาในปริมาณที่เหมาะสม
ส่งเอกสารให้บัญชีตั้งหนี้ งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่จะจัดซื้อจัดหา
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127211

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานอาวุโสแผนกวิศวกรรมโครงการ - Engineering Breakdown&Project Superintendent

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานอาวุโสแผนกวิศวกรรมโครงการ - Engineering Breakdown&Project Superintendent

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. งานโครงการซ่อมสร้าง ควบคุมการก่อสร้างโครงการต่างๆ
2. รวบรวมและจัดเก็บเครื่องจักรตามที่กำหนด
3. ประสานงาน/ประเมินการจัดหาเครื่องจักรใหม่ๆ
4. จัดทำเอกสารระบบที่เกี่ยวข้อง
5. ร่วมเป็นทีมงานระบบคุณภาพ จัดทำเอกสารและประชุมทีมตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ปรับปรุงแผนการซ่อมบำรุงเพื่อประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127219

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่วนกลาง (โชนนวนคร-ปทุมธานี) ด่วนที่สุด !!!! (สัมภาษณ์ทันที)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่วนกลาง (โชนนวนคร-ปทุมธานี) ด่วนที่สุด !!!! (สัมภาษณ์ทันที)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. ควบคุม อนุมัติแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ในส่วน Preventive Maintenance และBreakdown&Project
2. ควบคุม อนุมัติแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี และตรวจสอบให้ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด
3. ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้ความรู้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. ติดต่อผู้รับเหมาหรือผู้ขาย รวมถึงประสานงาน หรือการวางแผน
5. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127209

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า - Transportation and Warehouse Manager

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขนส่งและคลังสินค้า - Transportation and Warehouse Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. กำกับ ควบคุม ดูแลงานของฝ่ายบริหารคลังสินค้า
2. กำกับ ควบคุม ดูแลงานของฝ่ายกระจายสินค้าของแผนกคลังสินค้า
3. ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญา
4. เรียนรู้ระบบและโปรแกรมต่างๆ ที่มาช่วยในการทำงาน
5.วางระบบการบริหารจัดการภายในฝ่ายคลังสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
6. ติดต่อลูกค้าและกำหนดราคาค่าบริการของลูกค้าแต่ละราย
7.พิจารณาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบต่อระบบคุณภาพการให้บริการและลูกค้า
8.ร่วมกำหนดนโยบายและแผนการตลาดกับผู้บริหารระดับสูง
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมา
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127229

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกควบคุมคุณภาพ (วัตถุดิบบรรจุภัณฑ์) - QC Supervisor

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกควบคุมคุณภาพ (วัตถุดิบบรรจุภัณฑ์) - QC Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. จัดทำเอกสาร Specification การตรวจรับ วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้ารับจ้างผลิต และควบคุม การตรวจรับ ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
2. ควบคุม และจัดการกับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ที่พบว่าไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด
3. ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการขอผลประจำปีจาก Supplier และการป้องกันแก้ไขจาก Supplier ในกรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
4. ตรวจสอบความปลอมปนในวัตถุดิบที่มีความเสี่ยง ตามวิธีและความถี่ที่กำหนด
5. ควบคุม การตรวจสอบคุณภาพ ตู้และสินค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศ
6. ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้า ในการชี้บ่
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 127206

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกผลิต(ไลน์พริกป่น) - Production Supervisor

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกผลิต(ไลน์พริกป่น) - Production Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. ควบคุมกระบวนการผลิต
- ตรวจความพร้อมของไลน์การผลิต สามารถเดินไลน์ผลิตได้ตามปกติ
- ตรวจวัตถุดิบที่ใช้ผลิต ต้องใช้วัตถุดิบที่ถูกต้องตามแผน
- ตรวจสอบความถูกต้องของบรรจุภัณฑ์
- ตรวจติดตามกำลังการผลิต ผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
2. ประสานงานแก้ไขปัญหาการผลิต
- ประสานงานกับหน่วยงานคุณภาพ เมื่อเกิดปัญหา
- ประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร ให้ใช้ได้ตามกำหนด
3. จัดทำเอกสารระบบที่เกี่ยวข้อง
4. ร่วมเป็นทีมงานระบบคุณภาพ ในการจัดทำเอกสาร ตรวจสอบพื้นที่ และประชุม ทีมตามท
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127223

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกการเงิน - Accounting Supervisor

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกการเงิน - Accounting Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องครบถ้วน
2. ตรวจสอบสินค้าคงเหลือของแผนกคลังสินค้า
3. ยื่นแบบภาษี ภงด. 3, 53 ภพ.30 , ภงด. 50, 51
4. ตรวจสอบการลงบัญชีให้ถูกต้อง และปิดบัญชีให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
5. จัดทำรายงานทางบัญชีรายเดือน
6. วิเคราะห์รายการบัญชีรายเดือน
7. จัดทำ หัก ณ ที่จ่าย
8. ตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายทั่วไป
9. ทำจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด
10. กระทบยอดลูกหนี้
11. ตั้งรับสินค้าเข้าระบบ
12. รับผิดชอบงานและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127228

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกควบคุมคุณภาพ (ผักอบแห้ง) - QC Supervisor

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้างานแผนกควบคุมคุณภาพ (ผักอบแห้ง) - QC Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. ควบคุม การตรวจสอบ คุณภาพสินค้าผักอบแห้ง, เครื่องแกง ชุดทำอาหารไทย ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ ระหว่างกระบวนการผลิต จนถึงก่อนส่งออกให้คลังสินค้า
2. ควบคุม และจัดการกับสินค้าระหว่างกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูปใน line ผักอบแห้ง, เครื่องแกง ชุดทำอาหารไทย ที่พบว่าไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด
3. ควบคุม การตรวจสอบ ให้มีการชี้บ่งวันที่ผลิต วันหมดอายุ และ Lot สินค้าตามรูปแบบที่กำหนด
4. ควบคุม การตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล ของพนักงาน และ GMP ในพื้นที่ผักอบแห้ง, เครื่องแกง ชุดทำอาหารไทย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127205

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค - Engineer Technician PM Foreman

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิค - Engineer Technician PM Foreman

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. ซ่อมเชิงป้องกัน - ตรวจสอบเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน
2. ซ่อม Breakdown - ทำการซ่อมเครื่องจักรให้กลับมาใช้งานได้ตามกำหนด
3. ซ่อมทั่วไป - ทำการซ่อมเครื่องจักรให้เสร็จทันตามกำหนด
4. ทำการรวบรวม จัดเก็บข้อมูลเครื่องจักรตามที่กำหนด
5. จัดทำเอกสารระบบที่เกี่ยวข้อง
6. ร่วมเป็นทีมงานระบบคุณภาพ ในการจัดทำเอกสาร ตรวจสอบพื้นที่ และประชุมทีมตามที่ได้รับมอบหมาย
7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 127227

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ - Quality Management System Section Manager

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ - Quality Management System Section Manager

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน บัวปากท่า
1. วางแผนในการจัดทำ, ทบทวน, ตรวจสอบและคงไว้ระบบคุณภาพทุกระบบที่บริษัทจัดทำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการสอดคล้องตามระบบคุณภาพที่กำหนด
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ วางแผนและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามการทางป้องกันการเกิดซ้ำ (Corective action : CAR)
3. ควบคุมการจัดทำเอกสาร การตอบกลับข้อร้องเรียนที่ลูกค้าร้องรอ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
4. ทวนสอบกระบวนการตรวจติดตามภายใน (Internal audit) , Customer Audit, และThird party Audit ให้มีการแก้ไข ป้องกันการเกิดซ้ำ และสอดคล้องกับข้
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122176

ตำแหน่งงานว่างSales

ตำแหน่งงานว่างSales

งานประจำ : เงินเดือน 20000-40000

งานประจำ : 20000-40000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
รับผิดชอบตามเป้าหมายที่กำหนด
ดูแลลูกค้าเก่า และเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่
จัดโปรโมชั่นการตลาดเพิ่มยอดขาย
รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 120859

ตำแหน่งงานว่างManagement System Supervisor (MS.Supervisor )

ตำแหน่งงานว่างManagement System Supervisor (MS.Supervisor )

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
- ร่วมวางแผนการจัดการระบบบริหารคุณภาพในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
- ประสานงานกับฝ่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพให้บรรลุประสิทธิผล
- วิเคราะห์และรายงานสรุปข้อมูลวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละหน่วยงานในแต่ละเดือนต่อฝ่ายบริหาร QMR
- จัดทำแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในและประสานงานยังฝ่าย/หน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
- จัดทำข้อมูลสำหรับการประชุม รับผิดชอบสรุปรายงานการประชุม
- อบรมให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ หรือผู้รับผิดชอบสูงสุดของหน่วยงานต่
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118480

ตำแหน่งงานว่างProduction Supervisor

ตำแหน่งงานว่างProduction Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน 20000-30000

งานประจำ : 20000-30000 นครปฐม บางเลน นราภิรมย์
กำกับดูแลงานภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมด เช่น ต้นทุนการผลิต ต้นทุนค่าแรง ของเสีย ความสะอาด ฯลฯ
กำกับดูแลพนักงานภายในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการผลิตให้ถูกต้องตามมาตรฐานระบบ
งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานนครปฐม รับสมัครงานนครปฐม : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม
หางานนครปฐม สมัครงานนครปฐม รับสมัครพนักงานนครปฐม
นครปฐม ฝึกงานนครปฐม งานชั่วคราวนครปฐม งานนอกเวลานครปฐม งานประจำนครปฐม งานราชการนครปฐม งานต่างประเทศนครปฐม งานอื่นๆนครปฐม